B&B Casa Domingo

Wettelijk bericht

Toegang tot deze website impliceert kennis en aanvaarding van de volgende gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de website te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze Juridische Kennisgeving, evenals met de goede zeden en algemeen aanvaarde goede gewoonten en openbare orde.

Lees de onderstaande paragrafen aandachtig door. Dit is alle noodzakelijke juridische informatie die u moet kennen om veilig te navigeren.

Algemene informatie van de website-eigenaar.

Voor de toepassing van artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli van de Wet op de Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel wordt de gebruiker geïnformeerd dat de eigenaar van de website Casa Rural Domingo (Casa Rural Domingo) is ), met NIF X1940630M en adres op ARROYO CASINO 4A, 29500 – ALORA (MALAGA).

U kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: yvesencarine@casadomingo.be en via ons sociale netwerk Facebook.

De accommodatieactiviteit is onderworpen aan Decreet 20/2002 van 29 januari, Toerisme in landelijke omgevingen en actief toerisme.

Intellectuele en industriële eigendom.

Inhoud.

Alle elementen waaruit het grafische ontwerp van deze website bestaat, de menu’s, navigatieknoppen, de broncode, teksten, afbeeldingen, foto’s, texturen, grafische afbeeldingen, animaties, video’s en alle andere inhoud zijn eigendom van Casa Rural Domingo.

Op dezelfde manier is Casa Rural Domingo ook de eigenaar van de handelsmerken, onderscheidende tekens, domeinnamen en commerciële namen (behalve die overeenkomen met sponsors, sponsors, adverteerders, enz.) die op deze website voorkomen.

Alle rechten van gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging, aanpassing, openbare communicatie, computerverwerking, distributie, transformatie, overdracht, verkoop, verhuur, bruikleen en/of enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht dat mogelijk aan Casa Rural Domingo toekomt, zijn voorbehouden over de inhoud van de website. Elke uitoefening van bovengenoemde rechten is onderworpen aan voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar ervan.

Casa Rural Domingo verbindt zich ertoe om, zodra zij hiervan op de hoogte wordt gesteld, eventuele formele of numerieke fouten die in de inhoud van de verschillende delen van de website voorkomen, te corrigeren.

Toegang tot deze website impliceert in geen geval de verwerving door gebruikers van eigendomsrechten op de inhoud die daarin verschijnt, en deze mag dus voor geen enkel doel worden gebruikt. Het oneigenlijk gebruik van deze inhoud door de gebruiker maakt hem als enige verantwoordelijk jegens Casa Rural Domingo en jegens derden, voor eventuele veroorzaakte schade en eventuele juridische overtredingen die zich kunnen voordoen.

Koppelingen

Casa Rural Domingo informeert u dat de aanwezigheid van links naar webpagina’s die door derden worden beheerd op deze website louter informatief is en in geen geval een uitnodiging vormt om producten of diensten te contracteren die op de bestemmingswebsite worden aangeboden. Toegang door de gebruiker valt onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid en onder de gebruiksvoorwaarden die op hem van toepassing zijn.

In het geval dat Casa Rural Domingo effectieve kennis heeft dat de informatie of activiteit waarnaar via de genoemde links wordt verwezen illegaal is, een misdrijf vormt of eigendommen of rechten van een derde partij die voor compensatie vatbaar is, kan schaden, zal zij met de nodige zorgvuldigheid handelen om de informatie of de activiteit te verwijderen of schakel de betreffende link zo snel mogelijk uit.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest